Kosztorysowanie robót budowlanych- DASHOFER

2011-09-23


Tematyka

Prawidłowo wykonana analiza kosztów inwesty­cji jest warunkiem podjęcia korzystnych decyzji. Dotyczy to nowego projektu jak iremontu, mo­dernizacji bądź adaptacji. Przeprowadza się ją wróżnych fazach procesu inwestycyjno – budow­lanego. Na trafność takiej analizy kluczowy wpływ ma właściwe sporządzenie kosztorysów.

Nasza książka poświęcona jest kosztorysowa­niu. Jej celem jest przybliżenie problemu analizy kosztów. Zostały tu dokładne wytłumaczone za­sady, opisane programy komputerowe oraz spo­soby imetody prawidłowego kosztorysowania. To wszystko ma ułatwić tworzenie kosztorysów iob­miarów oraz zapobiec popełnianiu błędów.


Korzyści

* Omówienie rodzajów kosztorysów
* Opis sposobów kosztorysowania
* Metody komputerowe
* Przykłady
* Wzory i schematy prowadzenia obliczeń
Spis treści

* Analiza kosztów inwestycyjnych i ich rodzaje
* Podstawy prawne kosztorysowania
* Metody kosztorysowania robot oraz forma i zawartość kosztorysu
* Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania robot budowlanych
* Obowiązki zamawiającego i wykonawcy robot przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej
* Kosztorys inwestorski w obszarze zamówień publicznych
* Komputerowe wspomaganie kosztorysowania. Przykład kosztorysu na roboty remontowe
* Podstawy rzeczowe kosztorysowania robot remontowych – baza normowa
* Zlecanie robot budowlanych
* Koncesja na roboty lub usługi budowlane

Format: A5
Liczba stron: 125
ISBN: 978-83-7537-116-1

Cena: 79.00 zł + 5% VAT

www.dashofer.pl

Verlag Dashöfer Sp. z o.o.
Wydawca: Verlag Dashöfer Sp. z o.o.