Przegląd Odlewnictwa

2007-10-18

Miesięcznik PRZEGLĄD ODLEWNICTWA jest czasopismem naukowo-technicznym zajmującym się problematyką odlewniczą. Wydawany jest od 1937 roku i ma zasięg międzynarodowy. Nakład tego czasopisma wynosi od 500-1000 egz., rozchodzących się do krajowych odlewni, przedsiębiorstw stosujących odlewy do swojej produkcji, a także wśród inżynierów i techników pracujących w odlewnictwie. Jest wysyłany również poza granice Polski.

- strona www
Obok informacji o nowościach w technice, w organizacji produkcji, jakości, ochronie środowiska, w historii odlewnictwa - czasopismo zawiera także reklamy krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw produkujących maszyny, wyposażenie dla odlewnictwa, materiały i odlewy. Czasopismo zawiera również streszczenia i przedruki artykułów ukazujących się w zagranicznych czasopismach, a także oryginalne prace zagranicznych autorów.
Adres redakcji:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel.: (012) 26 18 243; fax: (012) 26 18 247
e-mail: przeglad@przegladodlewnictwa.pl; przegladodlewnictwa@op.pl
www.przeglad-odlewnictwa.pl

Zespół redakcyjny:
redaktor naczelny: wakat
zastępca redaktora naczelnego: mgr Magdalena Jasińska
sekretarz redakcji: mgr Magdalena Kiełbik
redaktorzy działowi: prof. Andrzej Białobrzeski, prof. Józef Dańko, prof. Jan
Lech Lewandowski, dr Jan Marcinkowski, prof. Czesław Podrzucki, dr Krzysztof Styksy, dr Krystyna Zapalska-Nowak, dr Jerzy Zych

Wydawca:
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel.: (012) 26 18 235, tel./fax: (012) 26 18 251

Spis treści kolejnych zeszytów: www.przeglad-odlewnictwa.pl
Prenumerata: www.przeglad-odlewnictwa.pl

Tytuł rejestrowany w bazie BAZTECH: www.baztech.icm.edu.pl

Prenumerata na 2007 rok:
Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje a także osoby fizyczne mogą zamawiać prenumeratę dokonując wpłaty odpowiedniej kwoty na przekazach bankowych na konto Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, BPH-PBK SA III O/Warszawa, nr rachunku: 531060 0076 0000 42821000 0012, podając okres prenumeraty oraz liczbę zamówionych egzemplarzy. Prenumeratę można również zamawiać u Wydawcy. tj. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Zarząd Główny, Bank PEKAO SA III O/Kraków, nr rachunku: 83 124022941111 000037092625.
Prenumerata ulgowa - przysługuje wyłącznie osobom fizycznym członkom Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz członkom innych stowarzyszeń technicznych zrzeszonych w NOT, studentom wyższych uczelni, a także uczniom szkół zawodowych. Należność za zamówione egzemplarze Przeglądu Odlewnictwa należy przekazać wyłącznie na konto Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Bank PEKAO SA III O/Kraków, nr rachunku 831240 2294 1111 0000 3709 2625.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane w dowolnym czasie.

Prenumeratę zagraniczną realizuje ARS POLONA, Foreign Trade Enterprise, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Prenumerata roczna wynosi 130 EURO.
Wpłaty należy dokonywać w Banku Handlowym SA I O/Warszawa, nr rachunku: 02 1030 1016 0000 0000 0089 5001 z podaniem okresu, za jaki dokonano wpłaty.
Prenumeratę zagraniczną przyjmuje również Wydawca tj. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Zarząd Główny, Bank PEKAO SA III O/Kraków, nr rachunku ku 83 124022941111 000037092625.
Informacji o prenumeracie krajowej udziela Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA¬NOT (ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa) skr. poczt. 1004, 00-950 Warszawa, tel./fax (022) 840 35 89, tel. 840 00 21 lub 840 30 86, wew. 248, 293, 295 oraz Redakcja Przeglądu Odlewnictwa tel.: (012) 261 82 51.

Egzemplarze archiwalne można nabyć w Redakcji Przeglądu Odlewnictwa.

Prenumerata krajowa Przeglądu Odlewnictwa 2007 roku
PÓŁROCZNA ROCZNA
Normalna 108 zł Normalna 216 zł
Ulgowa 54 zł Ulgowa 108 zł

Materiały publikowane w czasopiśmie Przeglądzie Odlewnictwa chronione są ustawą o prawie autorskim i bez zgody posiadacza tych praw nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości i w części.
Redakcja zastrzega sobie możliwość wydania do 4 łączonych zeszytów w ciągu roku.

Nakład: 500-1000 egz. .tytul1 { font-size:14px; font-family:Arial; } .tytul2 { font-size:14px; font-family:helvetica; } .lista { font-size:14px; font-family:arial; }
Przegląd Odlewnictwa NR 5/6/2009


Artykuły główne

- Stopy ultralekkie Mg-Li
- Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla przemysłu odlewniczego
- Analiza wpływu składników składu chemicznego i struktury na właściwości żeliwa sferoidalnego
- Analiza i korekta wykresu M. Czyżewskiego do określania strat ciepła na ogrzanie żeliwiaków koksowych
- Leader w technologii. 16. Międzynarodowa Konferencja Klientów ABP w Drtmundzie
- Efektywne usuwanie zalewek z części odlewanych. Zautomatyzowane rozwiązania dla obróbki powierzchni zewnętrznych
Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Innowacje w odlewnictwie cisnieniowym"
Kronika krajowa:

- Europejski Kongres Gospodarczy 2009
- Zyski firm spadły o ponad 25%
- Topnieją fundusze inwestycyjne
- Dojrzały pracownik tańszy
- Straty na opcjach walutowych
- Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wykonany w Odlewni Artystycznej Metalodlew SA
Kronika zagraniczna:

- Dramatyczne załamanie japońskiego eksportu
- Ożywienie gospodarki chińskiej
- Jak mieć zyski w środku kryzysu
- Süd-Chemie współpracuje z BMW
- Targi Metef-Fondeq 2010
Kalendarz imprez odlewniczych:

- X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Solina
- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach", Łódź Word Technical Forum 2009, Brno, Czechy
- Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2009, Poznań
- XII Międzynarodowa Konferencja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych "Nauka-Technologie"
- IX Międzynarodowa Konferencja Odlewników, Opatija, Chorwacja
- III Międzynarodowe Targi Odlewników Precyzyjnych, Düsseldorf, Niemcy
- Międzynarodowe Targi Górnictwa i Energetyki SILMEX 2009, Katowice
- XV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL 2009, Kielce
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2009, Kraków
- EUROGUSS 2010, Norymberga, Niemcy
- 58. Kongres Odlewnictwa Hinduskiegi, Indie
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza


Przegląd Odlewnictwa NR 4/2009


Artykuły główne

- Kształtowanie właściwości tribologicznych staliwa G200CrNiMo4-3-3 przez obróbkę cieplną
- Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniach
- Komputerowe wspomaganie procesu przygotowania produkcji odlewów
- Rozwój konkurencyjności w europejskich małych i średnich odlewniach żeliwa przez sprawną obsługę klientów, wykorzystanie lokalnej produkcji oraz outsourcing
- jaka będzie polityka ekologiczna Polski w latach 2009-2016
- Odlewnictwo w literaturze antycznej
- List z podróży do Ameryki... (I) Dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Odlewników i Materiałoznawców Amerykańskich - AFS i ASM International
- List z podróży do Ameryki... (II) Odlewnictwo współczesne - Quo Vadis? Aktualna sytuacja branży odlewniczej w Stanach Zjednoczonych i na świecie
Gratulacje
Jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy zawodowej Profesora Andrzeja Białobrzeskiego
Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

- Innowacyjne Technologie w Odlewnictwie Staliwa
- 40-lecie Odlewni Zanam-Legmet
- 100-letnia rocznica urodzin kol. mgr inż. Stanisława Kwiatkowskiego
Z wydawnictw

- Innowacje w odlewnictwie. Cz. II
- Sprawozdanie z zebrania ZG STOP z dnia 30 stycznia 2009, WULKAN, Częstochowa
Kronika krajowa:

- Polacy są mało wydajni
- Spadek wartości inwestycji zagranicznych
- Odwaga procentuje w budownictwie statków
- Program pomocy Europie Środkowej i Wschodniej
- Pożegnanie polskiej edycji Manager Magazyn
- Puławy chcą produkować gaz na swoje potrzeby
- Unia zapłaci za udział w zagranicznych targach
- Rekord polskich fabryk: 991 tysięcy samochodów
- W Małopolsce ruszają dotacje dla małych przedsiębiorstw
Kronika zagraniczna:

- Polska małe Chiny
- Chmury bardzo czarne
- Targi Kooperacji Przemysłowej MIDEST
- Targi Newcast odwołane!
Kalendarz imprez odlewniczych:

- Targi Maquitec, Barcelona, Hiszpania
- Hannover Messe 2009 Industrial Automation mit Robotics World Energie mit World Energy Dialogue, Hannover, Hannover, Niemcy
- XV Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA 2009, Luhacov, Czechy
- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym", Karpacz
- X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Solina
- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach", Łódź
- Word Technical Forum 2009, Brno, Czechy
- Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2009, Poznań
- IX Międzynarodowa Konferencja Odlewników, Opatija, Chorwacja
- III Międzynarodowe Targi Odlewników Precyzyjnych, Düsseldorf, Niemcy
- Międzynarodowe Targiu Górnictwa i Energetyki SILMEX 2009, Katowice
- XV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL 2009, Kielce
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2009, Kraków
- EUROGUSS 2010, Norymberga, Niemcy
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza


Przegląd Odlewnictwa NR 3/2009


Artykuły główne

- Staliwo z granicą plastyczności powyżej 1300MPa porównywalne z odkuwkami
- Optymalizacja mikrostruktury, granicy plastycznosci i udarności staliwa węglowego dodatkiem wanadu
- Właściwości nadstopu IN 519 po 25760 godzinach eksploatacji
- Kształtowanie plastyczności i wytrzymałości w maksymalnej temperaturze pracy staliwa Cr-Ni-Nb odlewanego odśrodkowo przez modyfikację składu chemicznego
- Wpływ temperatury austenityzowania na ilość ferrytu delta i węglików w staliwie Cr-Ni-Nb
- Stabilizacja mikrostruktury staliwa Hadfielda w podwyższonej temperaturze w obecności chromu
- Wykorzystanie symulacji odlewania do zapewnienia jakości odlewów staliwnych
- Zagospodarowanie pyłów z procesu oczyszczania odlewów żeliwnych
- Pierwsze dotacje na innowacje dla firm przyznane
Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

- Protokół z rozszerzonego zebrania ZG STOP z dnia 25 listopada 2008
- SOS dla polskiego odlewnictwa
Kronika krajowa:

- KGHM zyskuje na słabym złotym
- Nowe konkursy na wsparcie działalności firm
- Warto inwestować w badania i rozwój
- Daewoo chce zbudować w Polsce nową fabrykę
Kronika zagraniczna:

- Fuzja producentów linii do odlewania ciągłego
- Znaczące francuskie odlewnie ciśnieniowe
- OPEL walczy o przeżycie
- Europejscy i japońscy producenci aut wolą gwarancje kredytowe
- Pomoc w Chinach juz działa
- Muzeum aluminium
- Fonderie Trinquet
Kalendarz imprez odlewniczych:

- Targi Maquitec, Barcelona, Hiszpania
- Hannover Messe 2009 Industrial Automation mit Robotics World Energie mit World Energy Dialogue, Hannover, Hannover, Niemcy
- XV Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA 2009, Luhacov, Czechy
- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym", Karpacz
- X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Solina
- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach", Łódź
- Word Technical Forum 2009, Brno, Czechy
- Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2009, Poznań
- IX Międzynarodowa Konferencja Odlewników, Opatija, Chorwacja
- III Międzynarodowe Targi Odlewników Precyzyjnych, Düsseldorf, Niemcy
- Międzynarodowe Targiu Górnictwa i Energetyki SILMEX 2009, Katowice
- XV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL 2009, Kielce
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2009, Kraków
- EUROGUSS 2010, Norymberga, Niemcy
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza


Przegląd Odlewnictwa NR 1-2/2009


Artykuły główne

- Wczoraj i dzisiaj odlewnictwa - liczby i fakty
- Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów Al-Si w obrębie odlewów tłoka typu heavy-duty
- Budowa warstw zanurzeniowych otrzymywanych w kąpieli Al-Si na syntetycznych stopach Fe-C-Cr i Fe-C-Ni
- Wysikotemperaturowa korozja w procesie topienia folii z aluminium i jego stopów pokrytej nadrukiem farb i lakierów
- Wpływ parametrów uszlachetniania na strukturę i właściwości odlewów ze stopów magnezu
- Wpływ szybkości krzepnięcia na strukturę i właściwości mechaniczne stopu AlSi9Cu1
- Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) do kontroli procesów wytwarzania kompozytowych części na bazie stopów aluminium umacnianych cząsteczkami SiC
- Wybrane aspekty wytwarzania odlewów z materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego
- Zmiany właściwości mechanicznych stopu magnezu AZ91 w zależności od metody wytwarzania oraz sposobu i parametrów obróbki cieplnej
- Ocena wpływu aluminium i krzemu na właściwości wytrzymałościowe i mikrostrukturę mosiądzów niklowych
- Analiza iskrzenia udarowego metali
- Wpływ stref oddziaływania obciążeń termicznych na poszczególne elementy funkcjonalne tłoków do silników - charakterystyka właściwości siluminów w poszczególnych strefach odlewu
Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2008
- Dzień Odlewnika 2008 w Oddziałach STOP
- Zebranie Zarządu World Foundrymen Organization w Japonii
Kronika krajowa:

- Zapowiedź zaliczek na projekty współfinansowane z funduszy unijnych
- Premia technologiczna na spłatę części kredytu
- Ceny surowców
- Unia może zabrać dotacje
- Austriackie wiatraki na Mazurach
- III Sympozjum "Innowacje w odlewnictwie"
Kronika zagraniczna:

- Recesja w strefie euro, zwalnia cała Europa
- Inwestycyjny zastój
- Microsoft przyśpiesza prace nad nastepcą Visty
- Kryzys rozlewa się na rynki wschodzące
- Kadłuby cylindrowe i głowice silników Diesla z zeliwa wermikularnego
- Targi energii wiatrowej
- Odznaczenia Roberta Portalier
Wydarzenia - listopad 2008
Kalendarz imprez odlewniczych:


- Zuliefermesse 2009 Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły I Technologie, Lipsk, Niemcy
- Targi Maquitec, Barcelona, Hiszpania
- Hannover Messe 2009 Industrial Automation mit Robotics World Energie mit World Energy Dialogue, Hannover, Hannover, Niemcy
- XV Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA 2009, Luhacov, Czechy
- II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym", Karpacz
- X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: "Zapewnienie jakości w odlewnictwie, Solina
- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach", Łódź
- Word Technical Forum 2009, Brno, Czechy Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2009, Poznań
- IX Międzynarodowa Konferencja Odlewników, Opatija, Chorwacja
- III Międzynarodowe Targi Odlewników Precyzyjnych, Düsseldorf, Niemcy
- Międzynarodowe Targiu Górnictwa i Energetyki SILMEX 2009, Katowice
- XV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL 2009, Kielce
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2009, Kraków
- EUROGUSS 2010, Norymberga, Niemcy
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza


Przegląd Odlewnictwa NR 1-2/2008

Spis treści nr 1_2/2008

Przegląd Odlewnictwa NR 12/2007

Spis treści nr 12/2007

Przegląd Odlewnictwa NR 10-11/2007

Spis treści nr 10-11/2007

Przegląd Odlewnictwa NR 9/2007


Jesień zapukała zarówno w okna naszych domów jak i w okładki Przeglądu Odlewnictwa...
W najnowszym zeszycie 9/2007 publikujemy dwa artykuły naukowe: J. Zych - "Zachowanie się mas ze spoiwami chemicznymi w suchym powietrzu" i Z. Bonderek i Z. Smorawiński - "Jednorodność stereologiczna elementów struktury wlewków do przeróbki plastycznej z aluminium i jego stopów" Z kolei dzięki uprzejmości Przeglądu Technicznego i autora artykułu J. Jasiuka pt.: "Jak budowano Stalową Wolę" mamy możliwość zapoznania się z historią powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Polsce. I na zakończenie części głównej tego numeru Przeglądu Odlewnictwa J. Marcinkowski przedstawia drugą część publikacji pt.: "Zastosowanie teorii gier w przygotowaniu form ceramicznych do produkcji".

Spis treści nr 9/7007

Przegląd Odlewnictwa NR 7-8/2007


Odlewnicy przygotowuja sie do kolejnych Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL. XIII Edycja targów odbędzie sie w dniach 26-28 września br. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich jest współorganizatorem targów a redakcja Przeglądu Odlewnictwa pełni patronat prasowy nad targami. Przegląd Odlewnictwa w niniejszym zeszycie zamieszcza reklamy firm pragnacych zaprezentować swoja działalnośc oraz spis odlewni w Polsce, który został przygotowany przez redakcje i Instytut Odlewnictwa.

Spis treści nr 7-8/7007

Przegląd Odlewnictwa NR 6/2007


Przedwakacyjny zeszyt Przeglądu Odlewnictwa 6/2007 przedstawia na swoich łamach krótkie artykuły sponsorowane firmy Metals-Minerals. zapoznają one Czytelników z włoską firmą Savelli, producentem duzych lini formierskich i stacji przerobu mas oraz jej najnowszecho dziecka, którym jest maszyna formierska z obrotowym stołem i systemem formowania Formimpress. W dalszej części zeszytu - dwa interesujące artykuły naukowe.

Spis treści nr 6/7007

Przegląd Odlewnictwa NR 4-5/2007


Spis treści nr 4-5/7007

Przegląd Odlewnictwa NR 3/2007


Spis treści: Spis zeszytu nr 3/2007

Streszczenia: Streszczenia zeszytu nr 3/2007


Przegląd Odlewnictwa NR 1-2/2007


Artykuły główne

- Dudzik B.: Oddziaływanie zasypki izolacyjnej na strukturę i właściwości standardowych próbek przylanych do wlewnic
- Grefhorst C.: Współczesne masy z bentonitem STOP
- Donsbach F., Schmitz W., Dudek P.: Nowoczesna topialnia indukcyjna OTTO JUNKER GmbH w Odlewniach Polskich SA w Starachowicach
- Odlewnie w Polsce wybierają piece OTTO JUNKER
- Longa W.: O błędach w interpretacji i zastosowaniu równania B.I. Kitajewa do obliczania wysokości strefy podgrzania w żeliwiakach koksowych. Artykuł dyskusyjny
- Sobczak D.: Transfer technologii i krajowy system innowacji
- Krzaczkowska M.: Budowanie kreatywnego zespołu
- Marcinkowski J.: Wędrówka czterech młodych odlewników w świętokrzyskim i ich dalsze losy

Profesor dr hab. inż. Jan Lech Lewandowski Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Ogólnopolski dzień Odlewnika Łódź 2006 oraz w Oddziałach
Seminarium/Warsztaty Włoska oferta maszyn dla Odlewnictwa
Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich:


- MEGI - Środkowoeuropejska Inicjatywa Odlewnicza
- XI Międzynarodowe Sympozjum "Modelowanie procesów odlewniczych"
- Kronika żałobna
Informacja o targach Hannover Messe 2007 oraz GIFA 2007
Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich:


- STOP w moim życiu zawodowych
Kronika krajowa:

- Ukraina cierpi na brak czystej wody
- Dzwony w krajobrazie
- Kolejny Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wykonany w Odlewni Artystycznej Metalodlew SA
- Odlewnictwo i miłość do małej ojczyzny
- Upamiętnienie rodziny Buzków w Cieszynie
- Zaangażowanie pracowników ECO INSTAL zostało wynagrodzone
- ECO INSTAL wśród Gazel Biznesu 2006
Kronika zagraniczna

- Szkolenia z zakresu Odlewnictwa
- Nowa strzelarka do rdzeni
- Wino Walla Walla kłania się odlewnikom
- Spacer z prezydentami
- Koncepcja formy ciśnieniowej
- Hannover Messe 2007 - najnowsze technologie dla sektora przemysłowego
- GIFA/METEC/THERMOPROCESS/NEWCST: Kwartet technologiczny pierwszej klasy
Konkurs na ODLEW ROKU 2007
Kalendarz imprez odlewniczych:


- Z 2007 Die Zuliefermesse (Międzynarodowe Targi dla Poddostawców: części, Komponenty, Moduły i Technologie
- Hannover Messe 2007 Industrial Automation mit Robotics Word Energie mit Word Energy Dialogue
- LIVARSTVO 2nd International Fair of Foundry Products and Services (ODLEWNICTWO 2. Międzynarodowe Targi Produktów i Usług Odlewniczych)
- METALLURGY TUBE RUSSIA ALLUMINIUM 2007 Międzynarodowe Targi Metalurgiczne oraz Maszyn, Technologii i Produktów dla Metalurgii, Rur oraz Aluminium oraz Metali Nieżelaznych
- XIII Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA 2007
- XIII Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA 2007
- Konferencja "Odlewnictwo metali nieżelaznych - Nauka-Technologie"
- Targi technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych Innowacje-Technologie-Maszyny 2007
- 3. NEWCAST-FORUM: GIFA Targi Technologii Odlewnictwa; METEC Metalurgia; THERMPROCESS; NEWCAST Targi Wyrobów Odlewniczych
- XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL 2007
- ELMIA SUBCONTRACTOR 2007 Międzynarodowe Targi Poddostawców
- MIDEST Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza
Spis treści w roczniku 2006, t. 56


Przegląd Odlewnictwa NR 12/2006


Artykuły główne

- Marcinkowski J.: Narodziny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Działalność w latach 1936-1939
- Franaszek T.: Walne Zjazdy Delegatów STOP
- Suchy J.S.: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich na arenie międzynarodowej
- Górny Z.: Kongresy międzynarodowe organizowane w Polsce przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
- Tybulczuk J.: Zagrożenia i szanse polskiego odlewnictwa w warunkach globalizacji Wąsek A.: BITECH - inwestycje bez ryzyka
- Rudy C., Kaźmierczak J.: Nowoczesność, postęp, technologia w odlewni Venture Industries, Grudziądz*

Jubileusz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników w Polsce

- STOP w moim życiu zawodowym
- Spis członków zwyczajnych i honorowych
Wystawa "Polsce Innowatorzy"
Konkurs "Odlew Roku" edycja 2005


Przegląd Odlewnictwa NR 10-11/2006


Artykuły główne

- Mikulczyński T., Ganczarek M., Ciskowski S., Dworzak Ł.: Wyznaczanie zawartości aktywnego lepiszcza w masie formierskiej
- Grabowska B., Holtzer M., Dańko R., Bilska M.: Masa ze spoiwem akrylowym - ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracji
- Dańko J.: Problem kształcenia kadr dla odlewnictwa
- Suchy J.S., Gradowski A., Lelito J.: Symulacja krzepnięcia odlewu przy zastosowaniu różnych warunków brzegowych
- XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL
- Jasińska M., Tybulczuk J.: II Międzynarodowe Spotkanie Redaktorów Czasopism Odlewniczych
- Jasiuk J.: Szkoła Akademiczno-Górnicza

Prace doktorskie i habilitacyjne
Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich


- PEDMO SA Tychy już 55 lat jest z nami
- Sprawozdanie z posiedzenia Rady programowej Przeglądu Odlewnictwa, które odbyło się 3. października 2006 roku
Kronika krajowa:

- Wyróżnienia na XII Międzynarodowych Targach technologii dla Odlewnictwa METAL 2006
- Piszą o nas!
- Hossa na rynku surowców
Kronika zagraniczna:

- W pełni cyfrowy aparat filmowy
- Staliwo w budownictwie
Kalendarz imprez odlewniczych

- EUROTOOL - 10. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów
- MIDEST Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego
- 13th International Metallurgy & Materials Congress and Fairies
- 43rd Foundry Days and 3rd International PhD Foundry Conference
- EUROMOLD
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2006
- Z 2007 Die Zuliefermesse
- Międzynarodowe Targi dla Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły i Technologie - Hannover Messe Industrial Automation mit Robotics World Energie mit World Energy Dialogue
- XIII Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA 2007
- Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych Innowacje-Technologie-Maszyny 2007
- 3. NEWCAST-FORUM: GIFA Targi Technologii Odlewnictwa; METEC Metalurgia; THERMPROCESS; NEWCAST Targi Wyrobów Odlewniczych
- XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza

Przegląd Odlewnictwa NR 9/2006


Artykuły główne

- Tybulczuk J.: Instytut Odlewnictwa 1946-2006
- Ganczarek M., Ciskowski S., Mikulczyński T.: Model matematyczny dynamicznego prasowania mas formierskich
- Holtzer M., Asłanowicz M., Jurczyk A.: Możliwości zagospodarowania pyłów powstających w procesie regeneracji mechanicznej mas formierskich z żywicą furanową
- Prognozy: Wysokoprzetworzone inwestycje w odlewnictwie przewodzą popytowi, tymczasem europejski przemysł odlewniczy odbija się od dna: 2006 rok prawdopodobnie utrzyma ten trend
- Dzik S: Zakład Metalurgiczny WSK-Rzeszów Sp. z o.o. - przykład funkcjonowania przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu gospodarczym
- Zarzycki P.: Z londyńskich archiwów: Świadectwa wkładu polskich inżynierów w zwycięstwo aliantów w ii wojnie światowej
- Bogacz T., Górny Z.: Harrogate siedzibą 67. Światowego Kongresu Odlewnictwa (czerwiec 2006)
- Pączek Z.: Spotkanie producentów odlewów precyzyjnych w Hiszpanii
- Sobczak J.: List z podróży do Ameryki (3) Odlewnia Forda w Cleveland (CCP)
- Łybacki W.: Międzynarodowe Targi Poznańskie Innowcje-Technologie-Maszyny ITM Polska
- Franaszek T.: Promocja polskiego odlewnictwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich
- Piaskowski J.: Źródła do dziejów odlewnictwa na ziemiach polskich odlewnie w katalogu wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie w 1885 roku
- Jasińska M.: Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FONDEX w Brnie
- Kmiecik S., Rączka E.: Hutnicy i odlewnicy w obronie swojej historii. Rys współpracy hutników i odlewników metali, którzy wywodzą się z jednego zawodowego pnia

Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

- Kolejne szkolenie dla odlewników w ZETKAMIE
- Protokół wspólnego zebrania Prezydium i Zarządu Głównego STOP, które odbyło się w dniu 30. czerwca 2006 roku
Kronika krajowa:

- Europejska Konferencja Grupy CAEF w METALODLEW SA
- Kolejny pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wykonany w Odlewni Artystycznej Metalodlew SA dla parafii Św. Jacka w Groniu
Z wydawnictw:

- Ciesielski k., Pogoda Z.: Rozmiar matematycznej wyobraźni
Kronika zagraniczna:

- Europa boi się Chin
- Nowa odlewnia ciśnieniowa w Chinach
- Journées de la fonderie 2006
Kalendarz imprez odlewniczych:

- VI Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne Technologie Odlewnicze - Ochrona Środowiska" Pozwolenia Zintegrowane IPPC
- VI International Conference "Modern Foundry Technologies - Environmental Protection" Council Directive IPPC
- 6th International Trade Fair & Seminar on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials (MMMM 2006)
- 46th Foundry Conference "Knowledge and Economy"
- ALUMINIUM 2006 - 6th World Trade Fair & Conference
- 44. Konferencja Odlewników Wielkopolskich
- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i Innowacyjność w Procesach Wytwarzania"
- XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
- 4th International Conference on Machining and Measurement of Sculptured Surfaces
- EUROTOOL - 10. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów
- MIDEST Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego
- 13th International Metallurgy & Materials Congress and Fairies
- 43rd Foundry Days and 3rd International PhD Foundry Conference
- EUROMOLD
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2006
- 3. NEWCAST-FORUM GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza

Przegląd Odlewnictwa NR 7-8/2006


Artykuły główne

- Ignaszak Z., Prunier J.-B.: Z praktyki optymalizacji jakości mas na osnowie regeneratu, wiązanych żywicą furanową, w odlewni stopów żelaza
- Latkowski B., Urbanowicz M., Wośkowiak B.W., Repeć T.: Nowoczesna stacja regeneracji mas formierskich w Odlewni Żeliwa ŚREM SA
- Makulski J.: Pozwolenie Zintegrowane w odlewnictwie - z praktyki sporządzania wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
- Bieda S.: Produkcja form i rdzeni przy użyciu żywic furanowych utwardzanych na zimno firmy Hüttenes-Albertus
- Zych J.: Kompleksowa ocena jakości mas ze spoiwami chemicznymi oparta o nową metodę badań
- Dzięgielowski W., Grzywacz B., Kozień J.: Zakłady tworzyw Sztucznych ERG w Pustkowie - wczoraj, dziś, jutro
- Psimenos A.CH., Sipos M.M., Eder G.: Nowe bezemisyjne systemy PUR-COLD-BOX firmy Furtenbach o duzej odporności na powłoki ochronne wodne
- Gaede J., Gołąb T.: Nowoczesne instalacje do przygotowywania masy formierskiej Muschna C., Gołąb T.: Nowa linia formierska Siatsu HSP-2D w Odlewniach Polskich SA w Starachowicach
- Pisarski R. Minda J.: Modernizacja odlewni dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego, poprawy jakości oraz wdrożenia najnowszych technologii wytwarzania odlewów w Spółce Akcyjnej odlewnie Polskie w Starachowicach
- Jankowski P.: DISA w Polsce
- Jankowski P.: DISA 230 - rewolucja przez ewolucję
- Bogacz T., Młyński M., Maniowski Z., Pezarski F., Izdebska-Szanda I.: Polskie rozwiązania techniczne wdrożone w firmie Metalodlew SA wzorem dla innych odlewni europejskich
- Soliński W., Makohonenko K.: Modernizacja formierni zmechanizowanej z zastosowaniem gniazda formierskiego GF-120.120
- Wykonywanie form prototypowych odlewów za pomocą metody ZCast
- Kuzak B.: Z Unia Europejską w przyszłosć

Wiadomości Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich:

- Spotkanie odlewników z posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Adamem Gierkiem
- Zbiór odlewów artystycznych prof. dr inż. Milana Trbizana
- Kolejne szkolenie realizowane przez ZG STOP
Kronika krajowa:

- VII Sesja Naukowa z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce Pt.: Odlewnictwo w Polsce
- Kolejny pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II wykonany w Odlewni Artystycznej Metalodlew SA dla Stargardu Szczecińskiego oraz dla Tarnogrodu
- Wieża Srebrnych Dzwonów - naprawa serca dzwonu w Metalodlew SA
- Metalodlew SA laureatem nagrody Dźwignia 2006
- Projekt realizowany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie Pt.: Centrum promocji i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w sektorze Odlewnictwa
- Konferencja Odlewnicza TECHNICAL 2005
- O tradycjach Odlewnictwa wśród aktualności
Kronika zagraniczna:

- Nowy Zakład Produkcji Aluminium w Katarze
- Stosowanie metod symulacyjnych
- Nowa nadmuchiwarka firmy GEVITEC
- Największe targi Odlewnictwa w Ameryce Południowej
- AmeriCast poszukuje nabywcy
- Wzrost zysków w biznesie
- Westcast zbuduje odlewnie w Chinach
- Projekt wzrostu eksportu odlewów w Brazylii
- Chiny chcą wzrostu stosunków handlowych z brazylijskim przemysłem motoryzacyjnym
Kalendarz imprez odlewniczych:>

- VI Międzynarodowa Konferencja "Nowoczesne Technologie Odlewnicze - Ochrona Środowiska" Pozwolenia Zintegrowane IPPC
- VI International Conference "Modern Foundry Technologies - Environmental Protection" Council Directive IPPC
- 6th International Trade Fair & Seminar on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials (MMMM 2006)
- 46th Foundry Conference "Knowledge and Economy"
- ALUMINIUM 2006 - 6th World Trade Fair & Conference
- 44. Konferencja Odlewników Wielkopolskich
- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i Innowacyjność w Procesach Wytwarzania"
- XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
- 4th International Conference on Machining and Measurement of Sculptured Surfaces
- EUROTOOL - 10. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów
- MIDEST Międzynarodowe Targi Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego
- 13th International Metallurgy & Materials Congress and Fairies
- 43rd Foundry Days and 3rd International PhD Foundry Conference
- EUROMOLD
- Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2006
- 3. NEWCAST-FORUM GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST
Bieżąca zagraniczna literatura odlewnicza
Spis adresowy polskich odlewni
Wkładka:


- Włoska oferta dla odlewnictwa metali

Wydawca: Inne


Czasopisma

2013-10-16 12:51:05 | Komentarze: 0

Technologia i Automatyzacja Montażu - zespołów, maszyn i urządzeń

Technologia i Automatyzacja Montażu to wydawane od 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

Przegląd Mechaniczny

Nowa Stal

Mechanik

Nowoczesne Hale

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Narzędziowiec

2 - Świat Obrabiarek

1 - STAL Metale & Nowe Technologie

Ochrona przed Korozją