Spawalnictwo

2007-11-21

Autor przedstawia w sposób usystematyzowany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: procesy cieplne, procesy spawania, zgrzewania, lutowania, metalurgię, spawalność materiałów, naprężenia i odkształcenia, zasady projektowania i wytrzymałość połączeń, spawalnicze metody nakładania powłok, cięcie termiczne oraz kontrolę jakości. Na uwagę zasługuje właściwa z dydaktycznego punktu widzenia forma i kolejność przedstawiania procesów i metod spawalniczych. Autor podaje definicję zjawiska lub procesu, wyjaśnia je, charakteryzuje urządzenia, techniki i parametry, wreszcie omawia zakres i dziedziny stosowania.Zamów książkę poprzez portal www.metale24.pl:

39,00 zł cena po 10% rabacie 35.10 zł Koszty przesyłki na terenie kraju:

- przy zakupie do 200 zł netto klient pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet" 14,64 zł
* przesyłki kurierskiej OPEK 15,01 zł

- przy zakupie powyżej 200 zł netto WNT pokrywa tylko koszty przesyłki:
* "Poczta Polska-priorytet"

- przy zakupie powyżej 250 zł netto WNT pokrywa koszty:
* przesyłki "Poczta Polska-priorytet"
* przesyłki kurierskiej

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi:
* przesyłka "Poczta Polska-priorytet" do 5 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 2 dni robocze przesyłka pocztowa)
* przesyłka kurierska do 4 dni roboczych (3 dni robocze kompletacja zamówienia + 1 dzień roboczy przesyłka kurierska)

2007, B5, s. 262, rys. 150, tabl. 20
ISBN 978-83-204-3280-0

Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych programów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecają tę książkę przede wszystkim studentom kierunków mechanicznych uczelni technicznych, którzy mają w programie studiów przedmiot spawalnictwo, oraz studentom innych kierunków, takich jak budownictwo przemysłowe, energetyka, budowa aparatury chemicznej procesowej, którzy studiują projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych. Ze względu na możliwość znalezienia wielu cennych informacji, uwag i wskazówek praktycznych może być ona również przydatna dla spawalników pracujących w zakładach przemysłu metalowego i budownictwa stalowego, energetyki oraz transportu.

1. SPAWALNICZE PROCESY CIEPLNE
1.1. Rodzaje i właściwości spawalniczych źródeł ciepła
l .2. Spawalniczy łuk elektryczny
1.3. Źródła prądu do spawania łukowego
1.4. Przepływ ciepła w materiale spawanym
1.4.1. Modele ciał i źródeł ciepła
1.4.2. Cykle cieplne spawania
1.4.3. Charakterystyczne wielkości cyklu cieplnego spawania

2. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW SPAWANIA
2.1. Ogólny podział procesów spawalniczych
2.2. Charakterystyka i podział metod spawania
2.3. Pozycje spawania
2.4. Spawanie gazowe
2.5. Spawanie acetylenowo-tlenowe
2.6. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi
2.7. Spawanie łukiem krytym (pod topnikiem)
2.8. Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazowej (TIG)
2.9. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazowej (MAG i MIG)
2.10. Spawanie łukowe drutem z rdzeniem proszkowym
2.11. Spawanie elektrogazowe
2.12. Spawanie elektrożużlowe
2.13. Spawanie plazmowe
2.14. Spawanie wiązką elektronów
2.15. Spawanie laserowe

3. MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA
3.1. Spoiwa do spawania i napawania
3.1.1. Elektrody otulone
3.1.2. Druty elektrodowe lite ciągłe
3.1.3. Druty elektrodowe z rdzeniem proszkowym
3.1.4. Druty i pręty do spawania i napawania
3.2. Topniki do spawania
3.3. Spawalnicze gazy osłonowe
3.4. Klasyfikacja gazów osłonowych do łukowego spawania i cięcia
3.5. Spawalnicze gazy palne

4. METALURGIA PROCESÓW SPAWALNICZYCH
4.1. Dysocjacja gazów
4.2. Utlenianie metali podczas spawania
4.3. Odtlenianie (redukcja tlenków)
4.4. Rola azotu w procesie spawania
4.5. Rola wodoru w procesie spawania
4.6. Rola żużli w procesie spawania
4.7. Odsiarczanie stopiwa
4.8. Odfosforowanie stopiwa
4.9. Wprowadzanie składników stopowych do stopiwa

5. STRUKTURA ZŁĄCZY SPAWANYCH l ICH WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
5.1. Krystalizacja spoiny
5.2. Mikrostruktura i właściwości złącza spawanego
5.2.1. Materiał rodzimy
5.2.2. Strefa wpływu ciepła
5.2.3. Spoina
5.3. Starzenie złączy spawanych
5.4. Pękanie złączy spawanych
5.4.1. Pękanie gorące (krystalizacyjne) spoin
5.4.2. Pękanie zimne (wodorowe)
5.4.3. Pękanie wyżarzeniowe
5.4.4. Pękanie rozwarstwieniowe (lamelarne)
5.5. Zabiegi cieplne przy spawaniu

6. POŁĄCZENIA SPAWANE l ICH WŁAŚCIWOŚCI
6.1. Charakterystyka (konstrukcyjna) złączy i spoin
6.2. Naprężenia spawalnicze
6.2.1. Mechanizm powstawania cieplnych naprężeń własnych
6.2.2. Typowe rozkłady naprężeń spawalniczych
6.2.3. Wpływ naprężeń spawalniczych na eksploatację konstrukcji
6.2.4. Odprężanie konstrukcji spawanych
6.3. Odkształcenia spawalnicze
6.4. Właściwości eksploatacyjne połączeń spawanych
6.4.1. Pękanie kruche
6.4.2. Wytrzymałość statyczna połączeń spawanych
6.4.3. Pękanie zmęczeniowe i wytrzymałość zmęczeniowa połączeń spawanych
6.4.4. Korozja złączy spawanych

7. SPAWALNOŚĆ I TECHNOLOGIA SPAWANIA METALI l STOPÓW
7.1. Spawalność metali i stopów
7.2. Wpływ pierwiastków na spawalność stali
7.3. Sposoby oceny spawalności stali
7.4. Spawanie stali niestopowych (niskowęglowych)
7.5. Spawanie stali konstrukcyjnych węglowo-manganowych
7.6. Spawanie stali drobnoziarnistych
7.7. Spawanie stali stosowanych na części maszyn
7.8. Spawanie stali niskostopowych do pracy w niskich temperaturach
7.9. Spawanie stali do pracy w podwyższonych temperaturach
7.10. Spawanie stali trudno rdzewiejących
7.11. Spawalność i spawanie wysokostopowych stali nierdzewnych
7.11.1. Struktura i właściwości stali nierdzewnych
7.11.2. Spawanie chromowych stali ferrytycznych
7.11.3. Spawanie stali chromowych martenzytycznych
7.11.4. Spawanie stali chromowo-niklowych austenitycznych
7.11.5. Spawanie stali chromowo-niklowych z miękkim martenzytem
7.11.6. Spawanie stali austenityczno-ferrytycznych (duplex)
7.12. Spawanie żeliwa
7.13. Spawanie aluminium i jego stopów
7.14. Spawanie magnezu i jego stopów
7.15. Spawanie miedzi i jej stopów
7.16. Spawanie niklu i jego stopów
7.17. Spawanie tytanu i jego stopów

8. PROCESY ZGRZEWANIA
8.1. Charakterystyka i klasyfikacja procesów zgrzewania
8.2. Zgrzewanie rezystancyjne -zasady ogólne
8.3. Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe
8.3.1. Zgrzewanie rezystancyjne zwarciowe
8.3.2. Zgrzewanie rezystancyjne iskrowe
8.4. Zgrzewanie rezystancyjne punktowe
8.5. Zgrzewanie rezystancyjne garbowe
8.6. Zgrzewanie rezystancyjne liniowe
8.7. Zgrzewanie łukiem wirującym
8.8. Zgrzewanie rezystancyjne prądem wielkiej częstotliwości
8.9. Zgrzewanie ultradźwiękowe
8.10. Zgrzewanie dyfuzyjne
8.11. Zgrzewanie tarciowe
8.12. Zgrzewanie wybuchowe
8.13. Zgrzewanie zgniotowe na zimno

9. LUTOWANIE
9.1. Charakterystyka procesu
9.2. Fizyczne podstawy lutowania
9.3. Luty
9.4. Topniki i atmosfery kontrolowane do lutowania
9.5. Źródła ciepła do lutowania i metody lutowania
9.6. Kształtowanie połączeń i ich właściwości
9.7. Przygotowanie części do lutowania
9.8. Lutowanie wybranych materiałów

10. SPAWALNICZE PROCESY NANOSZENIA POWŁOK
10.1. Charakterystyka procesów
10.2. Materiały dodatkowe do nanoszenia powłok
10.3. Metody napawania
10.4. Charakterystyka natryskiwania
10.5. Metody natryskiwania powłok

11. CIĘCIE TERMICZNE
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Cięcie tlenowe
1.3. Cięcie plazmowe
1.4. Cięcie laserowe
1.5. Cięcie łukowe
1.6. Cięcie strumieniem wody

12. KONTROLA JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE
12.1. Niezgodności spawalnicze, poziomy jakości i poziomy akceptacji
12.2. Badania nieniszczące złączy spawanych
12.2.1. Badania wizualne (VT)
12.2.2. Badania penetracyjne (PT)
12.2.3. Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
12.2.4. Badania radiologiczne (RT)
12.2.5. Badania ultradźwiękowe (UT)
12.2.6. Badania szczelności (LT)
12.2.7. Badania prądami wirowymi (ET)
12.3. Badania niszczące złączy spawanych
12.3.1. Badania mechaniczne
12.3.2. Badania metalograficzne

LITERATURA
WYKAZ NORM
SKOROWIDZ

Wydawca: WTN
WWW: www.wnt.com.pl