METAV 2010

2009-11-17

Międzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji odbędą się w Düsseldorfie od 23. do 27. lutego 2010.

Data rozpoczęcia: 2010-02-23
Data zakończenia: 2010-02-27
Miejsce: Düsseldorf, Niemcy


W czasie minionych 30 lat – pierwsza edycja METAV odbyła się w marcu 1980 – targi te w burzliwym, konkurencyjnym otoczeniu pisały historię swojego sukcesu. Dzisiaj wybiły się na pozycję najważniejszego europejskiego wydarzenia w branży obróbki metali. Zlokalizowane w centrum Europy - odbiorcy ponad 40 % światowej produkcji obrabiarek – METAV w latach parzystych oferuje niemieckim i europejskim profesjonalistom bogaty przegląd międzynarodowej techniki produkcyjnej.

Przewaga konkurencyjności dzięki terminowi na początku roku
W nadchodzącym roku METAV wyróżniać się będzie dwoma cechami: po pierw-sze organizator imprezy VDW (Związek Niemieckich Producentów Obrabiarek) przesunął termin na luty 2010. Dzięki tej wczesnej dacie targi są pierwszą mię-dzynarodową okazją spotkań całej branży przetwórstwa metali w roku. Obecność na targach daje producentom szansę wczesnego wprowadzenia nowości na ry-nek. Jest to o tyle ważne, że mnożą się oznaki ożywienia koniunktury i klienci mają jeszcze nie do końca rozplanowane budżety inwestycyjne. W ten sposób METAV mogą stać się miernikiem gospodarczego rozwoju techniki produkcji w nadchodzącym roku.

Ponadto, po dłuższej przerwie, po raz pierwszy od ponad roku targi docierają do profesjonalistów z północy i zachodu Europy. VDW zakłada, że wielu z nich ze względu na oszczędności budżetowe i redukcję kosztów delegacji zrezygnuje z udziału w EMO w Mediolanie. Dla niemieckich gości targowych VDW przygoto-wało specjalną ofertę pozwalającą na zapoznanie się z najnowszym poziomem techniki. Za jedyne 99 € goście z każdego miejsca Niemiec mogą otrzymać bilet kolejowy w obie strony oraz kartę wstępu na targi. Również gościom z innych krajów Europy Messe Düsseldorf proponuje atrakcyjną cenowo ofertę pakietową.

Liderzy rynku i wielcy oferenci techniki produkcyjnej już dawno dostrzegli wielo-stronny potencjał METAV i wykorzystują je do prezentacji swoich nowości w chwili ożywienia koniunktury. Według stanu na początek października zgłosiło się prawie 400 wystawców i zarezerwowało około 22 000 m2 powierzchni wystawo-wej netto. Na cztery miesiące przed rozpoczęciem imprezy oznacza to spadek o ok. 25 % w liczbie wystawców i 35 % w wynajętej powierzchni. Jest to wynik lep-szy od oczekiwanego w związku z trudną sytuacją rynkową. W szczególności pojawiło się wielu takich wystawców, którzy nie uczestniczyli w ostatniej lub w żadnej edycji targów. Związek oczekuje, że dzięki lepszym nastrojom w gospo-darce w najbliższych tygodniach i miesiącach więcej firm zmotywowane zostanie do wykorzystania targów jako ważnego instrumentu marketingu w Europie.

METAV 2010 prezentuje kompleksową ofertę konkurencyjnej produkcji przemysłowej w Europie
Przemysł dóbr inwestycyjnych stoi przed wielkimi wyzwaniami. Znaczące grupy klientów, jak np. przemysł samochodowy i jego dostawcy muszą dokonać restruk-turyzacji. Aby nawiązać do minionych sukcesów trzeba przekonywać odbiorców ekologicznymi pojazdami, silnikami i koncepcjami napędu. Oferenci techniki pro-dukcyjnej ze swojej strony muszą zdobyć dodatkowe rynki zbytu z potencjałem wzrostowym, np. energetykę, rolnictwo i technikę opakowań, konstrukcję turbin i silników lotniczych czy technikę medyczną. Cały przemysł musi dostosować swo-je struktury i zdolności produkcyjne do zmniejszonego popytu. Obniżka kosztów i optymalizacja procesów w dalszym ciągu zajmują czołowe pozycje w codziennej działalności, pogłębi się automatyzacja.

Wszystko to może się udać tylko dzięki inteligentnej i efektywnej technologii wy-twórczej. Z jej wyglądem i stanem zaopatrzeniowcy i specjaliści produkcyjni mogą zapoznać się na METAV w Düsseldorfie i wykorzystać zdobytą wiedzę bardzo konkretnie jako platformę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Głównymi tematami METAV są obrabiarki do obróbki skrawaniem i plastycznej, systemy produkcji, narzędzia precyzyjne, zautomatyzowany przepływ materiałów, technologie komputerowe, elektronika przemysłowa i osprzęt.

W ten sposób targi skierowane są do całego przemysłu, m.in. maszynowego, samochodowego wraz z dostawcami, wszystkich branż przetwórstwa i obróbki metali tj. żelaza, stali, metali lekkich i blachy, ale także do elektrotechniki i elek-troniki, przemysłu lotniczego i kosmicznego, budowy pojazdów szynowych, tech-niki medycznej, mechaniki precyzyjnej czy optyki.

METAV jest centralnie położonym rynkiem w Europie z wieloma zaletami dla gości i wystawców
• METAV jest jednym z ważniejszych wydarzeń w branży obróbki metali w latach parzystych. Na METAV 2008 przyjechało 846 wystawców z 23 kra-jów, z czego 16 europejskich i zajęło ok. 54 000 m2 powierzchni wysta-wowej netto. Z ofertą tą zapoznało się ok. 52 000 profesjonalnych gości z 44 krajów.
• Targi są atrakcyjne dla europejskich profesjonalistów. 13 % gości przyje-chało w roku 2008 z zagranicy, z tego 80 % z Europy. Najliczniej repre-zentowane były Holandia, Włochy, Hiszpania, Austria i Szwajcaria.
• Targi skutecznie docierają do grup celowych w technice produkcji. Ponad dwie trzecie wystawców pochodziło z przemysłu maszynowego oraz sa-mochodowego.
• Targi są forum dla nowych kontaktów gospodarczych. Prawie 40 % gości było na METAV 2008 po raz pierwszy. To ponad 20 000 potencjalnych nowych kontaktów. Trzy czwarte gości METAV nigdy nie było na EMO, co znaczy, że na METAV zdobywają wiedzę, która jest także prezentowana na EMO.
• Udział w METAV jest opłacalny. Prawie 40 % gości zadeklarowało, że ich wizyta na targach związana jest z konkretnym projektem inwestycyjnym, a ponad jedna piąta przyznała, że złożyła zamówienie już w czasie targów lub ma zamiar to zrobić zaraz po nich.

Akcje specjalne skierowane do nowych grup celowych
Różnorodne akcje specjalne umożliwiają wystawcom METAV 2010 zdobycie no-wych obszarów kompetencji i nowych grup klientów.

Seminarium szlifierskie oferuje gościom METAV dodatkowe korzyści: atrak-cją targów METAV 2010 będzie seminarium szlifierskie organizowane 25. lutego 2010 przez Instytut Obróbki Skrawaniem ISF przy Politechnice w Dortmundzie. W programie 13 referatów wygłaszanych przez ekspertów z przemysłu i nauki na temat maszyn, narzędzi i procesu szlifowania. Realizacja tej renomowanej im-prezy w Düsseldorfie stanowi dla uczestników seminarium i gości targowych do-datkową korzyść. Seminarium towarzyszyć będzie wystawa specjalna „Techno-logia szlifowania i obróbka precyzyjna”.

METAV 2010 prezentuje „Metal meets Medical“: w ramach wystawy spe-cjalnej „Metal meets Medical“ METAV 2010 prezentuje skoncentrowaną tech-nologię produkcji techniki medycznej. Z jednej strony firmy pokażą obrabiarki, narzędzia i technikę pomiarową w cyfrowej fabryce czyli ultra nowoczesny łańcuch produkcji urządzeń techniki medycznej. Z drugiej strony wystawcy z branż obróbki skrawaniem, laserów, techniki obróbki powierzchni, połączeń, napędów i automatyzacji, techniki pomiarów zaprezentują swoje rozwiązania dla wzrostowego rynku techniki medycznej. Wystawę uzupełni fachowe forum z wykładami i eksperckimi dyskusjami użytkowników techniki medycznej. Dyskusje dotyczyć będą przepisów i ustaw związanych z produkcją do zastosowań medycznych, otoczenia technicznego i ekonomicznego oraz procesów produkcyjnych.

Przyszłość sterowania napędami i ich wpływ na technikę produkcji: na METAV 2010 swoje stoisko informacyjne mieć będą znane klastery przemy-słowe z Nadrenii Północnej – Westfalii m.in. Produkcja NRW, Automotive, in-stytuty energetyczne, energetyka oraz materiały Nano-Mikro. Pokażą one jak elektronizacja napędów oddziałuje na technikę produkcyjną, jakie wyzwania są z tym związane i jakie możliwości otwierają się przed przedsiębiorstwami i jak można je wykorzystać. Ponadto zaprezentowane będą możliwości firm, szkół wyższych i instytutów z Nadrenii Północnej – Westfalii na tym przyszłościowym polu. Klastery pokażą jak dzięki sieciowym powiązaniom kompetencyjnym w poszczególnych klasterach powstawać mogą interdyscyplinarne innowacje.

Dzień rekrutacji dla techników i kierowników technicznych: METAV 2010 we współpracy z VDI nachrichten w dniu 25. lutego oferuje po raz pierwszy dzień rekrutacji dla techników, kierowników technicznych i młodej kadry inży-nierskiej. Absolwenci szkół wyższych i młodzi inżynierowie będą mieć szansę poznania atrakcyjnych pracodawców z przemysłu maszynowego. Przedsię-biorstwa będą mieć okazję, równolegle do własnego udziału w targach, prze-konania do siebie zaangażowanych absolwentów i początkujących w zawo-dzie. Niezależnie od prezentacji firm eksperci ds. personalnych doradzać będą gościom indywidualnie w spawach kariery zawodowej i dawać konkretne wskazówki jak ubiegać się o pracę lub zmianę stanowiska.

Werbowanie młodzieży do zawodu mechanika – konstruktora maszyn – mocarny zawód: Fundacja edukacyjna VDW zajmuje się młodymi kwalifiko-wanymi kadrami dla przemysłu maszynowego. Pod hasłem „Mechanik – kon-struktor maszyn – mocarny zawód” znowu poszukiwać będzie młodych ludzi do zawodów technicznych. Zorganizowana na obszernej powierzchni spe-cjalna wystawa prezentować będzie tematykę techniczną w teorii i praktyce uczennicom i uczniom klas przyrodniczych z gimnazjów, liceów, szkół zawo-dowych i techników. Liczni partnerzy z przemysłu obrabiarkowego i narzę-dziowego, z dziedziny sterowania i projektowania komputerowego oraz sto-warzyszenia, szkoły wyższe i agencje pracy wystawiać się tu będą z ofertą informacyjną i doradczą.

Nowoczesne tereny targowe w Düsseldorfie gwarantują efektywną wizytę targową
METAV od trzydziestu lat organizowane jest przez VDW we współpracy z Messe Düsseldorf. Nowoczesne tereny targowe ze znakomitą infrastrukturą hal wystawowych i dróg komunikacyjnych oraz ekspercka wiedza Spółki Messe Düsseldorf w dziedzinie organizacji międzynarodowych targów dóbr inwestycyjnych są gwarancją, że METAV odbywa się w możliwie najlepszym otoczeniu. Serwis dla wystawców i gości jest nieustannie optymalizowany i rozwijany. Za organizowaniem targów w Düsseldorfie szczególnie w trudnych czasach przemawia dobra komunikacja z całą Europą, w szczególności dla gości jednodniowych, którzy przyjeżdżają samochodem, koleją lub samolo-tem.

Z METAV 2010 można przeciwstawić się kryzysowi
Przemysł budowy obrabiarek na całym świecie ma za sobą ciężkie miesiące. Miniony boom z rekordowymi wynikami urwał się boleśnie z końcem ubiegłe-go roku. Kryzys dotknął w równym stopniu Europę i Niemcy.

W Niemczech w pierwszej połowie 2009 roku wszystkie wskaźniki bardzo mocno straciły. Ilość nowych zleceń spadła o 67 %. Zamówienia krajowe ob-niżyły się o 71 %, zagraniczne o 65 %. Eksport w pierwszej połowie roku skurczył się o prawie jedną czwartą. Niemieckie spożycie wewnętrzne ustaliło się na poziomie o ponad jedną czwartą niższym, jak w ubiegłym roku. Miało to swój wpływ na import, który stracił ponad 30 %. Jednak spośród 15 czoło-wych dostawców Hiszpania, Polska, Włochy i Czechy zanotowały dwucyfro-wy wzrost. Pewien wpływ miały na to powiązania niemieckich wytwórców obrabiarek z zagranicznymi córkami. Zatrudnienie z najwyższego poziomu w październiku ub. roku zmniejszyło się o ok. 3 000 pracowników do 70 500 osób. W bieżącym roku VDW liczy się ze spadkiem produkcji obrabiarek na-wet o 40 %.


Ożywienie popytu oczekiwane jest w pierwszej połowie 2010
Z gospodarki europejskiej, czyli ze strefy, do której skierowana jest oferta METAV, mnożą się sygnały, że najgorsze już minęło. Dostępne wskaźniki klimatu gospodarczego w Europie i największym rynku niemieckim idą w gó-rę, zarówno pod względem oczekiwań jak i oceny aktualnej sytuacji. Przebieg wartości wskaźników w czasie dobrze pokazuje, że klimat gospodarczy i stan zamówień na obrabiarki są ze sobą skorelowane.

Międzynarodowy fundusz walutowy, Deutsche Bank i inne instytuty finansowe skorygowały swoje prognozy dla Niemiec i Europy w górę. Zgodnie z nimi produkt krajowy brutto w nadchodzącym roku wreszcie ponownie wzrośnie, chociaż bazą jest tu bardzo niski poziom tegoroczny. To samo odnosi się do produkcji przemysłowej, która także powinna wyjść z głębokiego dołka.

Doświadczenie uczy, że inwestycje reagują z pewnym opóźnieniem. Zanim zwiększone nakłady inwestycyjne przełożą się na grubszy portfel zamówień w przemyśle obrabiarkowym mija zwykle sześć do ośmiu miesięcy.

Taka sytuacja pozwala więc mieć nadzieję, że w pierwszej połowie 2010 ożywi się popyt na obrabiarki. Skorzystają na tym europejscy oferenci, dla których kryzys nie był spowodowany utratą konkurencyjności, ale utratą wiary w lepsze jutro wśród użytkowników na całym świecie, którzy prawie zupełnie wstrzymali inwestycje. W każdym razie można oczekiwać, że poprawa sytuacji poszczególnych firm będzie bardzo zróżnicowana zależnie od struktury ich klientów i programu produkcji.

METAV 2010 w Düsseldorfie: dla gości i wystawców z Polski obecność obowiązkowa

Także polska gospodarka, wprawdzie z opóźnieniem, ale jednak odczuła świa-towy kryzys gospodarczy i finansowy, z tym, że radzi sobie stosunkowo lepiej w porównaniu z innymi krajami europejskimi. W latach 2009 – 2010 raczej nie pojawi się w Polsce recesja. Przemysł przyczynia się do powstania ponad jednej piątej produktu krajowego brutto. Obok przemysłów surowcowych oraz przetwórstwa żywności ważną rolę odgrywa przemysł maszynowy, elektryczny i budowy pojazdów. Wydajne obrabiarki są warunkiem utrzymania i poprawy konkurencyjności tych gałęzi na światowym rynku.

Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Polski w dziedzinie obrabiarek. W roku 2008 Niemcy przyjęły 28 % polskiego eksportu. Również w imporcie z udziałem 34 % Niemcy były przed Włochami najważ-niejszym dostawcą.

W pierwszej połowie 2009 do Niemiec sprowadzono z Polski obrabiarki o war-tości 47 mln €. Były to przede wszystkim części i osprzęt oraz tokarki. W ten sposób polska jest jednym z czterech partnerów handlowych, którzy zanoto-wali wzrost eksportu do Niemiec. Nie bez znaczenia są przy tym ścisłe powią-zania między polskimi producentami obrabiarek i ich niemieckich spółek - ma-tek. Polska zajęła 8 miejsce wśród najważniejszych dostawców obrabiarek do Niemiec.

W tym samym czasie niemieccy producenci dostarczyli do Polski obrabiarki o wartości 82 mln €. Oznacza to spadek o 42 %. Wśród eksportowanych dóbr znalazła się szeroka paleta technologii, przede wszystkim części i osprzęt, centra obróbcze, szlifierki, honownice, docieraczki i polerki oraz tokarki. Polska zajęła w ten sposób 10. miejsce w rankingu najważniejszych rynków zbytu niemieckich oferentów.

Najważniejsze dla polskiego handlu zagranicznego są kraje UE. Rozwój tej dziedziny jest uzależniony od konkurencyjności polskiego przemysłu. Dlatego specjalnie dla decydentów z przemysłu odwiedzenie METAV 2010 jest dobrą okazją do zapoznania się odpowiednio wcześnie i zainwestowania w nowo-czesną technikę wytwórczą.

To samo odnosi się do oferentów. Mogą oni wykorzystać METAV jako znako-mitą platformę do zaprezentowania swoich produktów na największym zagra-nicznym rynku zbytu. METAV 2010 jest świetną okazją do intensyfikacji eks-portu. Do początku października z Polski zgłosił się jeden wystawca.

VDW – organizator METAV w Düsseldorfie

VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), Frankfurt nad Me-nem, jest rzecznikiem niemieckiego przemysłu obrabiarkowego. W unii oso-bowej ze Stowarzyszeniem Zawodowym Obrabiarek i Systemów Produkcji przy VDMA liczy 285 członków, którzy zrzeszyli się dobrowolnie. Reprezentu-ją oni 90 % obrotów branżowych w Niemczech. VDW reprezentuje interesy swoich członków w kraju i zagranicą.

VDW organizuje targi dla przemysłu obrabiarkowego od ponad 90 lat. Można powiedzieć, że jest wynalazcą targów techniki produkcji i ma zdecydowanie największe doświadczenie w realizacji targów w branży obróbki metali. Jak nikt inny branża dysponuje także głęboką i obszerną znajomością tej dziedzi-ny. Dlatego VDW doskonale wie, jakimi sprawami żyją producenci techniki produkcji i ich odbiorcy. Pod znakiem jakości „Targi VDW” od roku 1977 z powodzeniem na zlecenie Europejskiego Zrzeszenia Producentów Obrabiarek CECIMO Związek organizuje EMO w Hanowerze oraz według własnego pomysłu od 1980 roku METAV w Düsseldorfie.


Targi ze świata

Moulding Expo 2015

Data rozpoczęcia: 2015-05-05
Data zakończenia: 2015-05-08

Międzynarodowe Targi Kompozytów- COMPOSITES EUROPE 2014

Data rozpoczęcia: 2014-10-07
Data zakończenia: 2014-10-09

Międzynarodowe targi ALUMINIUM

Data rozpoczęcia: 2014-10-07
Data zakończenia: 2014-10-09

Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych 2014

Data rozpoczęcia: 2014-04-14
Data zakończenia: 2014-04-15

Eisenwarenmesse 2014

Data rozpoczęcia: 2014-03-09
Data zakończenia: 2014-03-12

NEWCAST 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-16
Data zakończenia: 2014-06-20

METEC 2014

Data rozpoczęcia: 2014-06-16
Data zakończenia: 2014-06-20

METAV 2014

Data rozpoczęcia: 2014-03-11
Data zakończenia: 2014-03-13

Made In Steel 2013

Data rozpoczęcia: 2013-04-03
Data zakończenia: 2013-04-05

METALWORKING 2013

Data rozpoczęcia: 2013-04-09
Data zakończenia: 2013-04-12