Decyzja o zamiarze połączenia Impexmetal S.A. z Aluminium Konin-Impexmetal S.A.

2008-02-21

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 20 lutego 2008 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Spółki Impexmetal S.A. ze Spółką Aluminium Konin – Impexmetal S.A.

Ponadto w dniu 20 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący zamiaru dokonania połączenia Spółki Impexmetal S.A. w Warszawie (Spółka przejmująca) i Spółki Aluminium Konin – Impexmetal S.A. w Koninie (Spółka przejmowana).

Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia

Zarząd Impexmetal S.A., dbając o wzrost wartości Spółki, podejmuje działania zmierzające do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej i zwiększenia przejrzystości procesu zarządzania. Dotychczasowa przebudowa Grupy znalazła odzwierciedlenie w decentralizacji procesu sprzedaży i budowaniu zasobów handlowych bezpośrednio przy spółkach produkcyjnych. Nastąpiły również zmiany w strukturze właścicielskiej kluczowych dla działalności Grupy spółek m.in. uzyskanie przez Impexmetal S.A. na początku bieżącego roku 100% akcji w kapitale zakładowym Aluminium Konin –Impexmetal S.A..

W ocenie Zarządu dalsze upraszczanie struktury będzie skutkować wzrostem efektywności w zarządzaniu polityką i działalnością Grupy Impexmetal oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji Grupy Impexmetal pozwoli na zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych. Efektywny sposób zarządzania, skoncentrowany majątek oraz uproszczona struktura przyczynią się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. Zamierzone zmiany organizacyjne przyczynią się do wzrostu wartości Spółki, co leży w interesie jej akcjonariuszy.

Oczekiwany cel i korzyści płynące z połączenia:
- zwiększenie sprawności organizacyjnej połączonych podmiotów,
- redukcję kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów,
- restrukturyzacja zadłużenia i racjonalizacja wewnątrzgrupowych przepływów pieniężnych, - lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego i majątku połączonych podmiotów,
- zwiększenie efektywności działań operacyjnych Spółki.

Więcej informacji: www.boryszew.com.pl